PL EN IT FR
Budżet na rok 2019 uchwalony

W dniu 28.01.2019 r. Radni Rady Miejskiej w Libiążu Uchwałą V/25/2019 przyjęli Budżet Gminy Libiąż na rok 2019. 

 

 

 

 

Prezentacja Budżetu Gminy Libiąż 2019 -  zobacz

  

Wystapienie Burmistrza Libiąża w trakcie V sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Libiążu

 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca,
Wysoka Rado,
Szanowni Państwo,


Przedłożony Państwu wraz z autopoprawką (zakładającą wprowadzenie wolnych środków w kwocie 2.046.195 zł) projekt budżetu gminy Libiąż na 2019 rok po stronie dochodowej przewiduje zgromadzenie środków w kwocie: 78.843.110,80 zł, w tym dochody bieżące to kwota 76.430.984,80 zł, zaś dochody majątkowe zamykają się kwotą 2.412.126 zł. Uzyskany dochód na 1 mieszkańca wynosi 3.595 zł.


Wydatki budżetowe w 2019 roku to kwota 87.687.045,80 zł, w tym mieszczą się wydatki majątkowe w wysokości 13.561.417 zł, co stanowi 15,5 % wydatków ogółem. Wydatki te przeznaczone są na realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na zadania własne gminy, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone w ustawach, zadania realizowane na podstawie porozumień. Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących na 2019 rok to decydujący udział mają:
• wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą,
• wydatki na pomoc społeczną i rodzinę,
• wydatki na administrację publiczną,
• wydatki na transport i łączność,
• wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.


Natomiast po stronie wydatków inwestycyjnych budżet na 2019 r. będzie podporządkowany przede wszystkim zakończeniu zadań współfinansowanych ze środków unijnych, dotyczących w głównej mierze Kontynuacji rewitalizacji miasta Libiąża wzdłuż ulic Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej. Mowa tu o takich zadaniach jak:
• „Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w celu przystosowania go do potrzeb osób starszych”: ogółem kwota: 1.860.000 zł. Powstanie Dom Pobytu Dziennego, który będzie świadczył kompleksową pomoc, opiekę oraz wsparcie seniorów i ich rodzin.
• „Adaptacja skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby przedszkola z oddziałami integracyjnymi” – kwota 150.000 zł. W porządku dzisiejszej sesji jest umieszczona uchwała – Akt założycielki nowego Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, które planujemy uruchomić we wrześniu br.
• „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie skrzyżowania ulic 1 Maja, Chrzanowskiej i Oświęcimskiej” – kwota 1.345.925 zł. Zagospodarowane tereny po obu stronach ulicy 1 Maja wraz z wkomponowanymi w nie symbolami górniczymi staną się wizytówką naszego miasta oraz bezpiecznym punktem przesiadkowym.
• „Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego 4” – kwota 1.349.500 zł. Uwzględniamy tu potrzeby integracji społecznej osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Brata Alberta. Odnowiony obiekt pozwoli na szerszą działalność oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowej.
• „Kompleksowa modernizacja MORS przy ul. Piłsudskiego w Libiążu na cele wypoczynku rodzinnego” – kwota 650.000 zł. Wodny plac zabaw wykonany w 2018 r. uzupełniło już miasteczko komunikacyjne, a w tym roku wzbogaci je park liniowy dla najmłodszych.
Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to na zadanie pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego skrzyżowania w formie ronda z drogą powiatową i drogami gminnymi” zaplanowano w budżecie na 2019 r. kwotę: 1.924.718 zł. Rondo przy poczcie zgodnie z zapowiedziami Zarządu Dróg Wojewódzkich powinno zostać wykonane do maja br.


W trosce o poprawę naszego powietrza, również przy wsparciu środków unijnych kontynuować będziemy dopłaty do wymiany pieców węglowych – kwota w budżecie 56.000 zł oraz rozpoczniemy montaż odnawialnych źródeł energii w ramach wspólnego, dwuletniego projektu gmin powiatu chrzanowskiego, Nowego Targu, Miasta Nowy Targ, Czorsztyna, Łapsze Niżne oraz Brzesko, dofinansowanego ze środków unijnych – kwota w tegorocznym budżecie 275.274 zł. W Żarkach za kwotę 950.000 zł wprowadzone zostało do budżetu na 2019 r. zadanie pod nazwą: Wykonanie hali łukowej nad boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Żarkach. W ramach funduszu sołeckiego w Gromcu wykonana zostanie „Modernizacja obiektu sportowego poprzez remont ogrodzenia”, a w Żarkach „Wykonanie remontu przepustu w ulicy Podleśnej w Żarkach wraz z wyprofilowaniem nawierzchni ulic Podleśnej i Olszynka”.


Najważniejszym celem do wykonania będzie „Kryta pływalnia na os. Flagówka” – tu kwota w budżecie na 2019 r. wynosi 5.000.000 zł. To obiekt, oczekiwany przez Mieszkańców od lat. Projekt krytej pływalni, obejmuje 2 pływanie, jacuzzi, tężnię, ściankę wspinaczkową, spa i fitness, strzelnicę. Oferować będziemy naukę pływania dla dzieci i zajęcia dla seniorów. Inwestycja wymaga ogromnego zaangażowania, roztropności, wymusza ostrożne i odpowiedzialne podejście do rozpoczynania nowych inwestycji oraz konieczność pilnowania poziomu wydatków bieżących. Na tym zadaniu skoncentrowane będą środki i rozwiązania organizacyjne. Dlatego chciałbym podkreślić, iż planowanie zadań w innych obszarach tj: remonty i przebudowy dróg, wykonanie kanalizacji itd. będzie możliwe dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie pływalni.


Należy wspomnieć, iż w ramach budżetu na 2019 r. podejmowane są liczne działania społeczne, tzw. projekty miękkie. Mianowicie Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Świetlica Środowiskowa w Libiążu realizują programy dofinansowane ze środków unijnych mających na celu aktywizację społeczną oraz poprawę więzi rodzinnych tj: „Złap szansę – rozwój i wzmacnianie postaw społecznych u wychowanków Świetlicy Środowiskowej” oraz „Aktywność społeczno – zawodowa w Gminie Libąż – II”. Dalej będziemy dbać o nowości wydawnicze w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w jej filiach w Żarkach i w Gromcu. Wspierać będziemy poprzez pogram stypendialny oraz nagrody i wyróżnienia sportowe najzdolniejszych uczniów naszej gminy. Zaplanowaliśmy 280.000 zł na realizację zadań z zakresu sportu oraz pożytku publicznego, realizowane będą również działania z zakresu profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Nadal finansować będziemy patrole policji oraz działania w ramach zarządzania kryzysowego.


Szanowni Państwo,
Na 2019 r. przypada Jubileusz 50 – lecia uzyskania praw miejskich przez Libiąż. Na podstawie Uchwały Rady Narodowej Osiedla Libiąż utworzono z dniem 1 stycznia 1969 r. Miasto Libiąż, a ówczesnemu Przewodniczącemu Prezydium Antoniemu Wojdyle przekazano klucz do drzwi nowego miasta. Zapraszam do wspólego świętowania tego szczególnego momentu, bądźmy dumni z roli jaką odgrywamy w dziejach tego pięknego miasta. Ze swej strony przygotowaliśmy Mieszkańcom bardzo atrakcyjny Program Wydarzeń Jubileuszowych, który zostanie zaprezentowany 31 stycznia, podczas konferencji prasowej.


Reasumując, przedłożony Państwu budżet na 2019 r. oceniam jako bardzo duże wyzwanie. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten odważny krok w postaci budowy pływalni determinuje na wiele lat możliwości realizacji innych zadań inwestycyjnych. Nie chodzi tu tylko o koszty samej budowy, ale także przyszłego utrzymania celem zagwarantowania atrakcyjnej oferty mieszkańcom i przyjezdnym. Realizacja tego budżetu wymaga szczególnego zaangażowania i rozwagi wydziałów, służb oraz jednostek organizacyjnych w planowaniu i wykonaniu zadań gospodarczych.


Bardzo dziękuję za przygotowanie budżetu na 2019 r. przede wszystkim Pani Skarbnik, moim najbliższym współpracownikom, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz radnym rady miejskiej w Libiążu. Liczę na Państwa dalsze wsparcie i pomoc.


Dziękuję za uwagę,

   
© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.