PL EN IT FR

 

NAZWA SPRAWY

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

UWAGA

 


 

1. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę oraz   opłaty roczne.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. nr 1).

 

 


 

WYMAGANE DOKUMENTY I MIEJSCE ICH SKŁADANIA

 

1. Wniosek o oddanie w użytkowanie wieczyste komunalnej nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. 

2. Załączniki:

- mapa z naniesioną lokalizacją gruntu, o którego oddanie w użytkowanie wieczyste   wnioskodawca się ubiega ( mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie, ul. Zielona 20).

3. Dokumenty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. nr 1) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Libiążu ul. Działkowa 1 32-590 Libiąż.

4. Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek :   7:00 - 16:00; wtorek – czwartek: 7:00 – 15:00; piątek: 7:00 - 14:00.

 

OPŁATY

 

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

  Indywidualnie.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

  Nie przysługuje.

 

PODSTAWA PRAWNA

  - Art.25, art.27, art.28 ust.1, art.29 – 31, art.33, art.37 ust.2, art.67 ust.1 i 3, art.71 i art.72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn. zm.).

- Uchwała Nr XXIX/158/2005 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążenia oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Libiąż.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Cena nieruchomości ustalana jest na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego i w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług .

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej.

Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego   w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% - 3% ceny nieruchomości.

 

  Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) informuję, że: administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Libiążu, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, jest Burmistrz Libiąża. Miejscem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest siedziba Urzędu Miejskiego w Libiążu 32-590 Libiąż, ul. Działkowa 1. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. W tym zakresie można zwrócić się pisemnie do Burmistrza Libiąża w trybie art. 33 ww. ustawy.

 

 

SPRAWĘ ZAŁATWIA

 

Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1, pok. nr 11, tel. (32) 624-92-29.

 

 


 

Załączniki

WNIOSEK o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej 2011.pdf »

 
powrót

© 2008-2017 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.