PL EN IT FR

 

NAZWA SPRAWY

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

UWAGA

 


 

1. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę oraz   opłaty roczne.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. nr 1).

 

 


 

WYMAGANE DOKUMENTY I MIEJSCE ICH SKŁADANIA

 

1. Wniosek o oddanie w użytkowanie wieczyste komunalnej nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. 

2. Załączniki:

- mapa z naniesioną lokalizacją gruntu, o którego oddanie w użytkowanie wieczyste   wnioskodawca się ubiega ( mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie, ul. Zielona 20).

3. Dokumenty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. nr 1) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Libiążu ul. Działkowa 1 32-590 Libiąż.

4. Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek :   7:00 - 16:00; wtorek – czwartek: 7:00 – 15:00; piątek: 7:00 - 14:00.

 

OPŁATY

 

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Indywidualnie.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Nie przysługuje.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

- Art.25, art.27, art.28 ust.1, art.29 – 31, art.33, art.37 ust.2, art.67 ust.1 i 3, art.71 i art.72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn. zm.).

- Uchwała Nr XXIX/158/2005 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążenia oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Libiąż.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Cena nieruchomości ustalana jest na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego i w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług .

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej.

Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego   w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% - 3% ceny nieruchomości.

 

 

 

 

SPRAWĘ ZAŁATWIA

 

Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1, pok. nr 11, tel. (32) 624-92-29.

 

 


 

Załączniki

WNIOSEK o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej 2011.pdf »

 
powrót

© 2008-2017 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.
repliki zegark¨Žw opinie repliki zegark¨Žw edox repliki rolex repliki zegark¨Žw edox