PL EN IT FR

www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/74BAB602-0863-4F04-AD55-A2C76A085E8F/1136306/Ogloszenieoprzetargu.pdf 

 

Informacje i ogłoszenia wydziału AGGN

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane Gminy Libiąż mogące być przedmiotem zbycia

(tel. 32/6249215, 6249228, e-mail: aggn@libiaz.pl)

 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1,  w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 11, tel. 326249228/6249215, mail aggn@libiaz.pl).

Ogłoszenia o przetargach są  wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Libiążu i na terenei gminy, opublikowane na stronie  internetowej www.libiaz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszeń również w prasie lokalnej.

 

   

  Nieruchomość położona w Libiążu, przy ul. Chrzanowskiej (droga wojewódzka nr 933) oznaczona działką nr 1565/48 o pow. 0,4357 ha.

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa położona w Żarkach, przy ul. Daszyńskiego oznaczona działką nr 1099/19 o pow. 0,0799 ha stanowi własność Gminy Libiąż. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za cenę wywoławczą w wysokości 45 000 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2017 r. o godz. 11.00. Wadium w wysokości 6 730 zł należy wpłacić do dnia 12.10.2017 r.   na rachunek Urzędu Miejskiego w Libiążu  Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki (wskazać numer działki)”. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11, tel. 326249228). Ogłoszenia o przetargach zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu i na terenie Gminy Libiąż oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Libiążu (www.libiaz.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Nieruchomośc gruntowa położona w Żarkach, przy ul. Poprzecznej/Daszyńskiego oznaczona działką nr 1099/20 o pow. 0,0800 ha   stanowi własność Gminy Libiąż. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.   Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznego za cenę wywoławczą w wysokości 45 000 zł.   Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2017 r. o godz. 11.00. Wadium wkwocie 6 750 należy wpłacić do dnia 19.10.2017 r.   na rachunek Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki (wskazać numer działki)”. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11, tel. 326249228). Ogłoszenia o przetargach zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu i na terenie Gminy Libiąż oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Libiążu (www.libiaz.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

   

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 3775/9 o pow. 0,1262 ha położona jest w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Mieszka I i  stanowi własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie.  Burmistrz Libiąża  ustalił  dla niej decyzją warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Przetarg ustny nieograniczony na jej sprzedaż odbędzie się w dniu 16.10.2017 r. o godz. 11.00. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95 000 zł.  W przetargu  mogą brać udział osoby, które w terminie do 10 października 2017 r. wniosą wadium  w pieniądzu (PLN) w wysokości 14 250,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank  PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz.  Nr 3775/9”. Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto.Wszelkich informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu,  w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11, tel.  326249228, 326249215).  Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy  ul. Działkowej 1 i na terenie gminy Libiąż, a także zamieszczone na stronach internetowych  tut. urzędu www.libiaz.pl; BIP.  Informację o zamieszczeniu ogłoszenia o przetargu podano do publicznej wiadomości przez  zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia w prasie lokalnej.

 

     

Nieruchomość położona w Żarkach, przy ul. Kaliskiej nr 4236/6 o pow. 0,1308 ha wraz z udziałem 1/2 cz. w działce nr 4236/5 o pow. 0,0188 ha -   przeznaczone zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego niegraniczonego za cenę wywoławczą 65 529,48 zł. Przetarg odbędzie się w dniu   20.10.2017 r. o godz. 10.00. Wadium w wysokości 13 105 zł nalezy wpłacić do dnia 16.10.2017 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki (wskazać numer działki)”. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11, tel. 326249228). Ogłoszenia o przetargach zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu i na terenie Gminy Libiąż oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Libiążu (www.libiaz.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej.. 

 

 

 

Nieruchomość położona w Żarkach przy ul. Kaliskiej nr 4236/4 o pow. 0,1296 ha wraz z udziałem 1/2 cz. w działce nr 4236/5 o pow. 0,0188 ha   - przeznaczone zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za cenę wywoławczą w wysokości 64 968,60 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 13.10.2017 r. o godz. 10.00. Wadium w wysokości 12 993 zł nalezy wpłacić do dnia 09.10.2017 r. na racunek Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki (wskazać numer działki)”. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11, tel. 326249228). Ogłoszenia o przetargach zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu i na terenie Gminy Libiąż oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Libiążu (www.libiaz.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej.   

 

 

 

Nieruchomości położone w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Wolności przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. 

 

 

 • oznaczona działkami nr 3828/20 o pow. 0,0760 ha oraz nr 3828/19 o pow. 0,0127 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę 51 581,22 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10.11.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. nr 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 7 737,18 zł należy wpłacić do dnia 06.11.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działek nr 3828/20, 3828/19”.

 

 • oznaczona działką nr 3828/14 o pow. 0,1544 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę 79 863,04 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20.10.2017 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. nr 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 11 979,46 zł należy wpłacić do dnia 16.10.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki nr 3828/14”.

 

 1. oznaczona działką nr 3828/15 o pow. 0,1459 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  80 905,65 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24.10.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. nr 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 12 135,85 zł należy wpłacić do dnia 18.10.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki nr 3828/15”.

 

 1. oznaczona działką nr 3828/16 o pow. 0,1051 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę 54 394,66 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24.10.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. nr 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 8 159,20 zł należy wpłacić do dnia 20.10.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki nr 3828/16”.

 

 1. oznaczona działką nr 3828/17 o pow. 0,1374 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  71 080,84 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30.10.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. nr 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 10 662,13 zł należy wpłacić do dnia 24.10.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki nr 3828/17”.

 

 1. oznaczona działką nr 3828/18 o pow. 0,1476 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  76 350,16 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 06.11.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. nr 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 11 452,52 zł należy wpłacić do dnia 30.10.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki nr 3828/18”.

 

 1. oznaczona działką nr 3828/21 o pow. 0,0750 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  42 585,00 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 08.11.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. nr 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 6 387,75 zł należy wpłacić do dnia 02.11.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki nr 3828/21”.

 

 1. oznaczona działką nr 3828/22 o pow. 0,0765 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/24 o pow. 0,0130 ha oraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  48 753,45 zł , która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 22.11.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. nr 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 7 313,02 zł należy wpłacić do dnia 16.11.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki nr 3828/22”.

 

 1. oznaczona działką nr 3828/23 o pow. 0,0711 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  42 127,44 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17.11.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. nr 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 6 319,12 zł należy wpłacić do dnia 13.11.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki nr 3828/23”.

 

 1. oznaczona działką nr 3828/25 o pow. 0,0764 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/24 o pow. 0,0130 ha oraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  48 694,41 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24.11.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. nr 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 7 304,16 zł należy wpłacić do dnia 20.11.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki nr 3828/25 ”.

 

 1. oznaczona działką nr 3828/26 o pow. 0,0761 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  45 079,44 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14.11.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. nr 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 6 761,92 zł należy wpłacić do dnia 08.11.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki nr 3828/26”.
 

Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Mały przy zbiegu ulic Górniczej i Św. Barbary oznaczona działkami nr 2680/3 o pow. 0,1786 ha i 2680/40 o pow. 0,0138 ha -  której prawo użytkowania wieczystego  przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Nieruchomość wpisana jest w księdze wieczystej KR1C/00094794/9 Sądu Rejonowego w Chrzanowie jako własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Libiąż do dnia 05.12.2089 r. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok w stawce procentowej 3% - za pozostałe nieruchomości gruntowe.  Nieruchomość ma kształt trapezu, jest niezabudowana, nieuzbrojona, w części zadrzewiona. Południową granicą nieruchomości przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna nN i zlokalizowane są dwa słupy energetyczne, natomiast wzdłuż jej wschodniej granicy ułożony jest gazociąg i przebiega sieć wodociągowa W 250. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Burmistrza Libiąża ustalono warunki zabudowy dla działki nr 2680/3 obejmujące zamierzenie inwestycyjne: parking na ok. 30 miejsc postojowych, w tym dwa miejsca przeznaczone do parkowania samochodów osób niepełnosprawnych wraz z odwodnieniem i budową dwóch zjazdów. Nieruchomość położona jest na terenie górniczym „Libiąż V” wyznaczonym dla złoża węgla kamiennego „Janina” w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej - bocznicy kolejowej Zakładu Górniczego Janina w Libiążu.  Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 76 960,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100). Sprzedaż działki nr 2680/40 zwolniona jest z podatku od towarów i usług, natomiast działki nr 2680/3 podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT.  Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. o godz.  1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze.  W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 22 listopada 2017 r. wniosą wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 15 392,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO SA Nr 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr 2680/3 i 2680/40”. Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto.

 

 

 

 

Nieruchomości położone w Libiążu, obręb Libiąż Wielki   przy ul. Wilczej przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Działki są  niezabudowane, nieuzbrojone, za wyjątkiem działki nr 3779/20, po której, wzdłuż południowej granicy przebiega kablowe przyłącze elektroenergetyczne nN. Przyłącze to przebiega również po działce nr 3779/25. Istnieje zatem możliwość przyłączenia działek do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej. Dla  proponowanych do  sprzedaży działek istnieją techniczne możliwości  podłączenia do sieci gazowej, w oparciu o  gazociąg średnioprężny Ø 63 PE w ul. Wilczej, przy czym istnieje konieczność jego rozbudowy i  budowy przyłączy gazu. RPWiK Spółka z o. o zapewniła ww. działkom przyłączenie do sieci wodociągowej i dostawę wody. Sieć  wodociągowa przebiega po działce nr 3779/25. W rejonie ww. działek nie ma sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.   Każda z działek przeznaczonych do sprzedaży ma regularny kształt zbliżony do prostokąta. Część  z  nich jest zadrzewiona.  Dostęp działek do drogi publicznej – ul. Wilczej zostanie zagwarantowany każdoczesnemu ich właścicielowi poprzez gminną drogę wewnętrzną (działka nr 3779/25) i odpowiednie służebności.    Służebnością gruntową obciążone zostaną działki nr: 3779/25 (całą jej długością i szerokością) wpisaną w księdze wieczystej Nr KR1C/00086537/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz fragmentem działek nr 3779/24 (pow. służebności – 0,0088 ha), 37791/1 (pow. służebności – 0,0030 ha) zapisanych w księdze wieczystej Nr KR1C/00039992/4 Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz 948/14 (pow. służebności 0,0092 ha) zapisanej w księdze wieczystej Nr KR1C/00092143/7 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Działki te są w części urządzone i umożliwiają faktyczny dostęp do drogi publicznej działkom przeznaczonym do sprzedaży. Służebności te zostaną ustanowione  nieodpłatnie przy akcie notarialnym umowy sprzedaży proponowanych w  tabeli działek.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z  decyzją o warunkach zabudowy działki te przeznaczone zostały pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Libiąż” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu Nr  IV/30/98 z  dnia 30.12.1998 r. nieruchomości położone są na terenie rozwoju funkcji gospodarczych Pp wymagających dużych i  wydzielonych terenów oraz PM, w powiązaniu  z mieszkalnictwem – przedsiębiorstwa rodzinne.  Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w  prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Libiążu (na tablicach ogłoszeń), a  także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w  Libiążu www.libiaz.pl;BIP.  

 

 

 

 

Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/14 o pow. 0,2460 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6 o pow. 0,1340 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki nr 3791/14 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.  Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie   do  partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działce nr 1886/6.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i ujmuje w sobie należny podatek VAT 23%, w kwocie 28 048,78 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem złotych 78/100).  Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze - pokój 112.  W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 8 listopada 2017 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 22 500,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3791/14”. Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto.  

   

     

Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/15 o pow. 0,2438 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10  o pow.0,0300 ha i 3791/12  o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego   nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki nr 3791/15 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.    Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  partcypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i ujmuje w sobie należny podatek VAT 23% w kwocie 29 918,70 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 70/100).Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze - pokój 112. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 15 listopada 2017 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 24 000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3791/15”. Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto.

 

 

 

Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/16 o pow. 0,2415 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10  o pow.0,0300 ha i 3791/12  o pow. 0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Na terenie działki nr 3791/16 zlokalizowany jest słup energetyczny i przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Linia energetyczna proponowana jest do przebudowy, w wyniku której: zlikwidowany zostanie słup SN, zabudowany zostanie w granicy ww. działki 3791/18 słup ŚN i poprowadzona zostanie wzdłuż zachodniej granicy tej działki   linia kablowa SN, zgodnie z treścią służebności opisanej w księdze wieczystej KR1C/00053869/7. Droga dojazdowa do działki 3791/16 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.    Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  parcytypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

 

 

 

Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż   Wielki przy ul. Krakowskiej, oznaczona działką nr 3791/17 o pow. 0,2826 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w dz. 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz  udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10  o pow. 0,0300 ha i 3791/12  o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki nr 3791/17 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.    Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 270 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i ujmuje w sobie należny podatek VAT 23%, w kwocie 50 487,80 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 80/100).Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze - pokój 112. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 22 listopada 2017 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 40 500,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3791/17”. Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto.

   

 

 

 

Nieruchomośc położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/18 o pow. 0,2872 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w dz. 1886/6 o pow.0,1340 ha oraz udziałach po 1/5 cz. w działkach nr 3791/10 o pow.0,0300 ha i nr 3791/12 o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Jest niezabudowana, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia działek do sieci wodociągowej. Na terenie działki nr 3791/18 zlokalizowany jest słup energetyczny i przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Linia energetyczna proponowana jest do przebudowy, w wyniku której: zlikwidowany zostanie słup SN, zabudowany zostanie w granicy ww. działki słup ŚN i poprowadzona zostanie wzdłuż granicy zachodniej działki linia kablowa SN, zgodnie z treścią służebności opisanej w księdze wieczystej KR1C/00053869/7. Droga dojazdowa do działki 3791/18 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12.

 

       

 

Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Orzeszkowej o pow. 0,1793 ha  przeznaczona zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Połowa działki, od strony drogi publicznej  zajęta jest przez słupy energetyczne ŚN i nN. W części tej można lokalizować zabudowania gospodarczo-garażowe. Pozostała częśc działki  możliwa pod lokalizację budynku mieszkalnego. 

 

 

 

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Trylogii oznaczona działką nr 2475/38  o pow. 0,1663  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

   

 

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/3 o pow. 0,1092  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

   

 

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/4 o pow. 0,1832  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

   

 

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/2 o pow. 0,1098  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

   

 

Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/11 o pow. 0,1186  ha  wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Sprzedaż udziału w działce nr 582/12 gwarantuje nieruchomości oznaczonej działką nr 582/11 dostęp do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd z ul. Husarskiej. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 582/12 objęta jest decyzją o warunków zabudowy. Istnieje możliwość przyłączenia ww. nieruchomości do sieci elektroenergetycznej, gazowej oraz wodociągowej, za wyjątkiem sieci kanalizacji sanitarnej. Przez działkę nr 582/12 przebiega napowietrzna linia ŚN oraz kablowa linia teletechniczna. Działka nr 582/11 jest niezabudowana, nieuzbrojona, od strony południowej ogrodzona. W dniach od 18.10.2017 r. do 8.11.2017 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz , w którym określono cenę nieruchomości na kwotę 52 308,96 zł obejmującą w sobie należny podatek 23 % VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż udziału w działce nr 582/12.

 

 

   

 

 

 

 

Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/13 o pow. 0,1405  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Istnieje możliwość przyłączenia ww. nieruchomości do sieci elektroenergetycznej, gazowej oraz wodociągowej, za wyjątkiem sieci kanalizacji sanitarnej. Działka nr 582/13 jest niezabudowana, nieuzbrojona, nie ma urządzonego zjazdu z drogi gminnej ul. Husarskiej. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna SN oraz kablowa linia teletechniczna. Na nieruchomości znajduje się słup energetyczny. W dniach od 18.10.2017 r. do 8.11.2017 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz, w którym określono cenę nieruchomości na kwotę 56 200,00 zł. Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

 

 

 

Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/14 o pow. 0,1201  ha wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Sprzedaż udziału w działce nr 582/12 gwarantuje nieruchomości oznaczonej działką nr 582/14 dostęp do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd z ul. Husarskiej. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działki zgodnie z wydaną dla nich decyzją o warunkach zabudowy przeznaczone są pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej. Istnieje możliwość przyłączenia ww. nieruchomości do sieci elektroenergetycznej, gazowej oraz wodociągowej, za wyjątkiem sieci kanalizacji sanitarnej. Działka oznaczona nr 582/14 jest niezabudowana, nieuzbrojona. Przez działkę nr 582/12 przebiega napowietrzna linia ŚN oraz kablowa linia teletechniczna. W dniach od 18.10.2017 r. do 8.11.2017 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz, w którym określono cenę nieruchomości na kwotę 63 958,16 zł obejmującą w sobie należny podatek 23 % VAT.

 

   

 

Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej/Dragonów oznaczona działką nr  582/15 o pow. 0,1608  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Istnieje możliwość przyłączenia ww. nieruchomości do sieci elektroenergetycznej, gazowej oraz wodociągowej, za wyjątkiem sieci kanalizacji sanitarnej. Działka nr 582/15 jest niezabudowana, nieuzbrojona, nie ma urządzonego zjazdu z dróg gminnych ul. Husarskiej oraz ul. Dragonów. Wzdłuż północnej granicy nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, a wzdłuż zachodniej granicy napowietrzna linia energetyczna SN i kablowa linia teletechniczna. W dniach od 18.10.2017 r. do 8.11.2017 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz, w którym określono cenę nieruchomości na kwotę 64 320,00 zł. Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

 

   

 

 

Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Dragonów oznaczona działką nr  582/17 o pow. 0,1217  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Istnieje możliwość przyłączenia ww. nieruchomości do sieci elektroenergetycznej, gazowej oraz wodociągowej, za wyjątkiem sieci kanalizacji sanitarnej. Działka nr 582/17 jest niezabudowana, nieuzbrojona, nie ma urządzonego zjazdu z drogi gminnej ul. Dragonów. Wzdłuż północnej granicy nieruchomości przebiega sieć wodociągowa. W dniach od 18.10.2017 r. do 8.11.2017 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz , w którym określono cenę nieruchomości na kwotę 48 680,00 zł. Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. 

 

   

 

 

Załączniki

JP.jpg »

Orzeszkowa2.jpg »

Orzeszkowa1.jpg »

kaliska3.jpg »

kaliska2.jpg »

kaliska1.jpg »

Kaliska.pdf »

 
powrót

© 2008-2017 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.