PL EN IT FR

www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/74BAB602-0863-4F04-AD55-A2C76A085E8F/1136306/Ogloszenieoprzetargu.pdf 

 

Informacje i ogłoszenia wydziału AGGN

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane Gminy Libiąż mogące być przedmiotem zbycia

(tel. 32/6249215, 6249228, e-mail: aggn@libiaz.pl)

 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1,  w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 11, tel. 326249228/6249215, mail aggn@libiaz.pl).

Ogłoszenia o przetargach są  wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Libiążu i na terenei gminy, opublikowane na stronie  internetowej www.libiaz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszeń również w prasie lokalnej.

 

   

 

 

     
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Chrzanowskiej (droga wojewódzka nr 933) oznaczona działką nr  1565/48 o pow. 0,4357  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul.  Chrzanowskiej zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu XLVII/305/2002 r. z dnia 10.07.2002  r. (Dz.Urz.Woj.Małopol. Nr 190 poz. 2812 z dnia 7 września 2002 r.) nieruchomość położona jest na terenie zieleni urządzonej niskiej o charakterze parkowym 1  ZP, w strefie uciążliwości linii energetycznych 220 kV. Plan  dopuszcza lokalizacje na ww. terenie funkcji usługowych (np. parkingów) po uzyskaniu indywidualnej zgody od  właściwego przedsiębiorstwa energetycznego oraz wykorzystanie tego terenu na cele publiczne. Nie określa natomiast zasad kształtowania zabudowy, wskaźników zagospodarowania terenu, intensywności zabudowy, udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w  odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów oraz sposobu połączenia z drogą publiczną. W planie nieruchomość ta przylega bezpośrednio do linii rozgraniczających: drogi wojewódzkiej, ul. Chrzanowskiej w Libiążu GP1/2; dróg wewnętrznych (nieurządzonych) oznaczonych symbolami DR i 3DP1/2 oraz bocznicy kolejowej KK/ZP.     

   

 

 

 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy Al. Jana Pawła II  oznaczona działką nr 5717/8  o pow. 0.0746 ha  przeznaczona zgodnie z planem miejscowym pod lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej (usługi  o  charakterze usług publicznych i komercyjnych).
 •          
 • Nieruchomość  Skarbu Państwa położona w Libiążu, przy ul. Wolności  w użytkowaniu wieczystym Gminy Libiąż oznaczona działką  nr  1550/106 o pow. 0,3606 ha z udziałem 1/6 w działkach nr 1550/112 i 1550/91 (pow. 0,0340 ha) stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową.  Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Dla nieruchomości nr 1550/106 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 105 105,00 zł. Trzeci  przetarg  ustny nieograniczonyna sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości  odbędzie się w dniu 25.02.2016 r. o  godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1, w Sali Ślubów na I piętrze.    Do wylicytowanej w przetargu kwoty udziału 1/6 cz. w  działkach nr 1550/112 o  pow. 0,0929 ha i 1550/91 o pow. 0,1108  ha zostanie doliczony podatek VAT w  wysokości 23%.  W przetargu mogą brac udział osoby, które do dnia 19.02.2016 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 21 021,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PKO S.A. Nr 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem   "przetarg na sprzedaż (wskazać nr działki)". Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notaralnej w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu Burmistrz Libiąża może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium zwraca się niezwłocznie nie później niż przed upływem 3 dni od  dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, na terenie gminy Libiąż, zostało  opublikowane   na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Libiążu  i w Biuletynie Informacj Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia w dniu 20.01.2016 r. podano do prasy lokalnej.

   

 • Nieruchomość  Skarbu Państwa położona w Libiążu, przy ul. Wolności  w użytkowaniu wieczystym Gminy Libiąż oznaczona działką  nr 1550/110 o pow. 0,4022 ha z udziałem 1/6 w działkach nr 1550/112 i 1550/91 (pow. 0,0340 ha) stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową. Dla nieruchomości nr 1550/110 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.    Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Dla nieruchomości nr 1550/110 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110 687,00 zł. Trzeci przetarg  ustny nieograniczonyna sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości  odbędzie się w dniu 25.02.2016 r. o  godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1, w Sali Ślubów na I piętrze.    Do wylicytowanej w przetargu kwoty udziału 1/6 cz. w  działkach nr 1550/112 o  pow. 0,0929 ha i 1550/91 o pow. 0,1108  ha zostanie doliczony podatek VAT w  wysokości 23%.  W przetargu mogą brac udział osoby, które do dnia 19.02.2016 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 22 137,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PKO S.A. Nr 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem   "przetarg na sprzedaż (wskazać nr działki)". Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notaralnej w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu Burmistrz Libiąża może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium zwraca się niezwłocznie nie później niż przed upływem 3 dni od  dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, na terenie gminy Libiąż, zostało  opublikowane   na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Libiążu (www.libiaz.pl) i w Biuletynie Informacj Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia w dniu 20.01.2016 r. podano do prasy lokalnej.
 •  
 •   Nieruchomość  Skarbu Państwa położona w Libiążu, przy ul. Wolności  w użytkowaniu wieczystym Gminy Libiąż oznaczona działką  nr 1550/111 o pow. 0,3972 ha z udziałem 1/6 w działkach nr 1550/112 i 1550/91 (pow. 0,0340 ha) stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową. Dla nieruchomości nr 1550/111 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.    Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Dla nieruchomości nr 1550/111 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 109 081,00 zł. Trzeci przetarg  ustny nieograniczonyna sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości  odbędzie się w dniu 25.02.2016 r. o  godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1, w Sali Ślubów na I piętrze.    Do wylicytowanej w przetargu kwoty udziału 1/6 cz. w  działkach nr 1550/112 o  pow. 0,0929 ha i 1550/91 o pow. 0,1108  ha zostanie doliczony podatek VAT w  wysokości 23%.  W przetargu mogą brac udział osoby, które do dnia 19.02.2016 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 19 634,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PKO S.A. Nr 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem   "przetarg na sprzedaż (wskazać nr działki)". Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notaralnej w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu Burmistrz Libiąża może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium zwraca się niezwłocznie nie później niż przed upływem 3 dni od  dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, na terenie gminy Libiąż, zostało  opublikowane   na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Libiążu (www.libiaz.pl) i w Biuletynie Informacj Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia w dniu 20.01.2016 r. podano do prasy lokalnej.
 •    
 • Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 3775/9 o pow. 0,1262 ha, położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Mieszka I stanowiąca własność Gminy Libiąż, wpisana w księdze wieczystej KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie.  Burmistrz Libiąża  ustalił  dla niej decyzją warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.   
 •      
 • Nieruchomość gruntowa oznaczona działką   nr 3775/11 o pow. 0,1368 ha, położoną w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Spokojnej stanowiąca własność Gminy Libiąż, objęta księgą wieczystą KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Burmistrz Libiąża  ustalił  dla niej decyzją warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.             
 •  

   

   

   

   

  • Nieruchomości  położone w Żarkach, przy ul. Kaliskiej nr 4236/6 o pow. 0,1308 ha i nr 4236/4 o pow. 0,1296 ha   przeznaczone zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  •      

   

    

        

    

  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Orzeszkowej o pow. 0,1793 ha  przeznaczona zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Połowa działki, od strony drogi publicznej  zajęta jest przez słupy energetyczne ŚN i nN. W części tej można lokalizować zabudowania gospodarczo-garażowe. Pozostała częśc działki  możliwa pod lokalizację budynku mieszkalnego. 
  •  
  • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Wspólnej  oznaczona działką nr 5741/1 o pow. 0,1091 ha z 1/3 udziału w działce 5741/2 o pow. 0,0411 ha stanowiącej dojazd  przeznaczona jest zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
  •      
  • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Wspólnej  oznaczona  działką nr 5741/3 o pow. 0,0947 ha z 1/3 udziału w działce 5741/2 o pow. 0,0411 ha stanowiącej dojazd,    przeznaczona jest zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
  •            
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, w rejonie ul. Stawowej oznaczona  działką nr  3072/25 o pow. 0,5100 ha objęta księgą wieczystą nr KR1C/00057536/2 Sądu Rejonowego w Chrzanowie 
  •  
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wiosennej i Piłsudskiego oznaczona  działką nr 1410/9 o  pow. 0,0398  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.    Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.   
  •    
  • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Trylogii oznaczona działką nr 2475/38  o pow. 0,1663  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
  •    
  • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/3 o pow. 0,1092  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  •  
  • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/4 o pow. 0,1832  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  •  
  • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/2 o pow. 0,1098  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  •          
                
  • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/11 o pow. 0,1186  ha  wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
  •    
  • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/13 o pow. 0,1405  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/14 o pow. 0,1201  ha wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
  •    
  • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej/Dragonów oznaczona działką nr  582/15 o pow. 0,1608  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
  •    
  • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Dragonów oznaczona działką nr  582/17 o pow. 0,1217  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.     
  •  

   Poniżej wykaz nieruchomości  położonych
   w Gromcu, przy ul. Dragonów i ul. Husarskiej

    

    

    

        
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/1 o pow. 0,0939 ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.   
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/3 o pow. 0,0950  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.   
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działkami  nr  3779/4 i 929/2  o pow. 0,1119  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.     
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/6 o pow. 0,0899  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.   
  •  
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/7 o pow. 0,0900  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.       
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/8 o pow. 0,0870  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
  •  
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/11 o pow. 0,0902  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
  •  
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/12 o pow. 0,0902  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
  •  
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/13 o pow. 0,0903  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/14 o pow. 0,0949  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/15 o pow. 0,1044  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
  •  
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/16 o pow. 0,1181  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
  •  
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/17 o pow. 0,1231  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
  •  
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/18 o pow. 0,0623  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
  •  
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/19 o pow. 0,0844  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.                                                                                                                                                                                                                                                                     
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/20 o pow. 0,0850  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.   
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/21 o pow. 0,0788  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
  •  
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/22 o pow. 0,0952  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
  •  
  • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/23 o pow. 0,0959  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 

   Poniżej wykaz nieruchomości  położonych przy ul. Wilczej w Libiążu:

    
  •  

     

   

   

  Załączniki

  Słowackiego 1.jpg »

  Słowackiego 1b.jpg »

  Słowackiego 1a.jpg »

  JP.jpg »

  Orzeszkowa2.jpg »

  Orzeszkowa1.jpg »

  Rouvroy.pdf »

  rouvroy.jpeg »

  kaliska3.jpg »

  kaliska2.jpg »

  kaliska1.jpg »

  Kaliska.pdf »

   
  powrót

  © 2008-2016 Urząd Miejski w Libiążu.
  Aplikacje internetowe ESC S.A.
  repliki zegark¨Žw