PL EN IT FR

www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/74BAB602-0863-4F04-AD55-A2C76A085E8F/1136306/Ogloszenieoprzetargu.pdf 

 

Informacje i ogłoszenia wydziału AGGN

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane Gminy Libiąż mogące być przedmiotem zbycia

(tel. 32/6249215, 6249228, e-mail: aggn@libiaz.pl)

 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1,  w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 11, tel. 326249228/6249215, mail aggn@libiaz.pl).

Ogłoszenia o przetargach są  wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Libiążu i na terenei gminy, opublikowane na stronie  internetowej www.libiaz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszeń również w prasie lokalnej.

 

   

 

 

     
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy Al. Jana Pawła II  oznaczona działką nr 5717/8  o pow. 0.0746 ha  przeznaczona zgodnie z planem miejscowym pod lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej (usługi  o  charakterze usług publicznych i komercyjnych).
   
 •    
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy Al. Jana Pawła II  oznaczona działką nr  5717/17  o pow. 0,0721 ha  przeznaczona zgodnie z planem miejscowym pod lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej (usługi  o  charakterze usług publicznych i komercyjnych). Cena nieruchomoścui wynosi 185 730,00 zł i ujmuje w sobie należny podatek VAt 23% w wysokości 34 730,00 zł.  Wykaz ww. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podano do publicznej wiadomości  w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Libiążu na okres   od 17  września do 8 października 2014 r. (zobacz: file://samba2/AGGN/AniaG/Moje%20dokumenty/Downloads/Wykaz%20-%20przetarg%20-%20Jana%20Paw%C5%82a%20II%204.pdf).

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy Al. Jana Pawła II  oznaczona działką nr 5717/14  o pow. 0.0657 ha  przeznaczona zgodnie z planem miejscowym pod lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej (usługi  o  charakterze usług publicznych i komercyjnych). Cena nieruchomoścui wynosi 151 413,00 zł i ujmuje w sobie należny podatek VAt 23% w wysokości 28 313,00 zł.  Wykaz ww. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podano do publicznej wiadomości  w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Libiążu na okres   od 17  września do 8 października 2014 r.  (zobacz: file://samba2/AGGN/AniaG/Moje%20dokumenty/Downloads/Wykaz%20-%20przetarg%20-%20Jana%20Paw%C5%82a%20II.pdf).

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy Al. Jana Pawła II  oznaczona działką nr 5717/15  o pow. 0.0569 ha  przeznaczona zgodnie z planem miejscowym pod lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej (usługi  o  charakterze usług publicznych i komercyjnych). Cena nieruchomoścui wynosi 131 118,00 zł i ujmuje w sobie należny podatek VAt 23% w wysokości 24 518,00 zł.  Wykaz ww. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podano do publicznej wiadomości  w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Libiążu na okres   od 17  września do 8 października 2014 r.  (zobacz:file://samba2/AGGN/AniaG/Moje%20dokumenty/Downloads/Wykaz%20-%20przetarg%20-%20Jana%20Paw%C5%82a%20II%203.pdf).

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy Al. Jana Pawła II  oznaczona działką nr 5717/16  o pow. 0.0568 ha  przeznaczona zgodnie z planem miejscowym pod lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej (usługi  o  charakterze usług publicznych i komercyjnych). Cena nieruchomoścui wynosi 130 872,00 zł i ujmuje w sobie należny podatek VAt 23% w wysokości 24 472,00 zł.  Wykaz ww. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podano do publicznej wiadomości  w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Libiążu na okres   od 17  września do 8 października 2014 r.    (zobacz: file://samba2/AGGN/AniaG/Moje%20dokumenty/Downloads/Wykaz%20-%20przetarg%20-%20Jana%20Paw%C5%82a%20II%202.pdf).

 

       
 • Nieruchomość  Skarbu Państwa położona w Libiążu, przy ul. Wolności  w użytkowaniu wieczystym Gminy Libiąż oznaczona działką  nr  1550/106 o pow. 0,3606 ha z udziałem 1/6 w działkach nr 1550/112 i 1550/91 (pow. 0,0340 ha) stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową
 •          
 • Nieruchomość  Skarbu Państwa położona w Libiążu, przy ul. Wolności  w użytkowaniu wieczystym Gminy Libiąż oznaczona działką  nr 1550/111 o pow. 0,3972 ha z udziałem 1/6 w działkach nr 1550/112 i 1550/91 (pow. 0,0340 ha) stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową.  Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  102 357,00  zł  .  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada  2014 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    5 118,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  3  listopada  2014 r. Do wylicytowanej w przetargu kwoty udziału 1/6 cz. w dz. nr 1550/112 i 1550/91 zostanie doliczony podatek Vat 23%.     
 •    
 • Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 3775/9 o pow. 0,1262 ha, położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Mieszka I stanowiąca własność Gminy Libiąż, wpisana w księdze wieczystej KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie.  Burmistrz Libiąża  ustalił  dla niej decyzją warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.   
 •      
 • Nieruchomość gruntowa oznaczona działką   nr 3775/11 o pow. 0,1368 ha, położoną w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Spokojnej stanowiąca własność Gminy Libiąż, objęta księgą wieczystą KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Burmistrz Libiąża  ustalił  dla niej decyzją warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.
 •  
 
 
 

 

 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Kaliskiej o pow. 0,2792 ha  przeznaczona zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 •      

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Rouvroy oznaczona  działką nr 1562/9  o pow. 0,0791  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 •  

     

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Orzeszkowej o pow. 0,1793 ha  przeznaczona zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Połowa działki, od strony drogi publicznej  zajęta jest przez słupy energetyczne ŚN i nN. W części tej można lokalizować zabudowania gospodarczo-garażowe. Pozostała częśc działki  możliwa pod lokalizację budynku mieszkalnego. 
 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Wspólnej  oznaczona działką nr 5741/1 o pow. 0,1091 ha z 1/3 udziału w działce 5741/2 o pow. 0,0411 ha stanowiącej dojazd  przeznaczona jest zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
 •      
 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Wspólnej  oznaczona  działką nr 5741/3 o pow. 0,0947 ha z 1/3 udziału w działce 5741/2 o pow. 0,0411 ha stanowiącej dojazd,    przeznaczona jest zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
 •            
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, w rejonie ul. Stawowej oznaczona  działką nr  3072/25 o pow. 0,5100 ha objęta księgą wieczystą nr KR1C/00057536/2 Sądu Rejonowego w Chrzanowie 
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wiosennej i Piłsudskiego oznaczona  działką nr 1410/9 o  pow. 0,0398  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.    Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.   
 •    
 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Trylogii oznaczona działką nr 2475/38  o pow. 0,1663  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 •    
 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/3 o pow. 0,1092  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 •  
 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/4 o pow. 0,1832  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 •  
 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/2 o pow. 0,1098  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 •          
               
 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/11 o pow. 0,1186  ha  wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 •    
 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/13 o pow. 0,1405  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/14 o pow. 0,1201  ha wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 •    
 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej/Dragonów oznaczona działką nr  582/15 o pow. 0,1608  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 •    
 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Dragonów oznaczona działką nr  582/17 o pow. 0,1217  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.     
 •  

Poniżej wykaz nieruchomości  położonych
w Gromcu, przy ul. Dragonów i ul. Husarskiej

 

   

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Chrzanowskiej (droga wojewódzka nr 933) oznaczona działką nr  1565/48 o pow. 0,4357  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Dla nieruchomości  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.Zgodnie  z  ustaleniami planu ww. nieruchomość położona jest na terenie zieleni urządzonej niskiej o charakterze parkowym 1  ZP, w strefie uciążliwości linii energetycznych 220 kV. Plan  dopuszcza lokalizacje na ww. terenie funkcji usługowych (np. parkingów) po uzyskaniu indywidualnej zgody od  właściwego przedsiębiorstwa energetycznego oraz wykorzystanie tego terenu na cele publiczne. Nie określa natomiast zasad kształtowania zabudowy, wskaźników zagospodarowania terenu, intensywności zabudowy, udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w  odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów oraz sposobu połączenia z drogą publiczną. W planie nieruchomość ta przylega bezpośrednio do linii rozgraniczających: drogi wojewódzkiej, ul. Chrzanowskiej w Libiążu GP1/2; dróg wewnętrznych (nieurządzonych) oznaczonych symbolami DR i 3DP1/2 oraz bocznicy kolejowej KK/ZP. 
 •      
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/1 o pow. 0,0939 ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/3 o pow. 0,0950  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działkami  nr  3779/4 i 929/2  o pow. 0,1119  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.   

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/6 o pow. 0,0899  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 

 

   
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/7 o pow. 0,0900  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.     

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/8 o pow. 0,0870  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
 •  
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/11 o pow. 0,0902  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
 •  
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/12 o pow. 0,0902  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
 •  
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/13 o pow. 0,0903  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/14 o pow. 0,0949  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/15 o pow. 0,1044  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
 •  
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/16 o pow. 0,1181  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
 •  
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/17 o pow. 0,1231  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
 •  
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/18 o pow. 0,0623  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
 •  
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/19 o pow. 0,0844  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/20 o pow. 0,0850  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.  Cena  wywoławcza  nieruchomości wynosi  42 500,00 zł i  ujmuje w sobie należny podatek VAT 23%Przetarg  odbędzie się w dniu  3  października  2014  r.,  o godz. 11.00  w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów.  Wadium  w pieniądzu w wysokości    2 125,00 zł  należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły się na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej    w dniu 29 września 2014 r.   

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/21 o pow. 0,0788  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.  Cena  wywoławcza  nieruchomości wynosi  39 400,00 zł i  ujmuje w sobie należny podatek VAT 23%Przetarg  odbędzie się w dniu  7 października  2014  r.,  o godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów.  Wadium  w pieniądzu w wysokości    1 970,00 zł  należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły się na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej    w dniu  3 października 2014 r.   
 •  

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/22 o pow. 0,0952  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.  Cena  wywoławcza  nieruchomości wynosi  47 600,00 zł i  ujmuje w sobie należny podatek VAT 23%Przetarg  odbędzie się w dniu  7  października  2014  r.,  o godz. 13.00  w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów.  Wadium  w pieniądzu w wysokości    2 380,00 zł  należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły się na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej    w dniu  3 października 2014 r.   
 •  

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/23 o pow. 0,0959  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.  Cena  wywoławcza  nieruchomości wynosi  47 950,00 zł i  ujmuje w sobie należny podatek VAT 23%Przetarg  odbędzie się w dniu  8  października  2014  r.,  o godz. 12.00  w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów.  Wadium  w pieniądzu w wysokości    2 398,00 zł  należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły się na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej    w dniu  1 października 2014 r.                                                                                     

  Poniżej wykaz nieruchomości  położonych przy ul. Wilczej w Libiążu:

   

 

 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/9 o pow.0,5934 ha wraz z udziałem 1/9 cz. w działce nr 1886/6  o pow. 0,1340 ha    przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy izagopsodarowania terenu.   

 

 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/8 o pow.0,7613 ha wraz z udziałem 1/9 cz. w działce nr 1886/6  o pow. 0,1340 ha    przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy izagopsodarowania terenu. 

 

 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/7 o pow.0,3237 ha wraz z udziałem 1/9 cz. w działce nr 1886/6  o pow. 0,1340 ha    przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy izagopsodarowania terenu. 
 •  
 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/6 o pow.0,3424 ha wraz z udziałem 1/9 cz. w działce nr 1886/6  o pow. 0,1340 ha      przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy izagopsodarowania terenu. 
 •  
 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/5 o pow.0,3063 ha wraz z udziałem 1/9 cz. w działce nr 1886/6  o pow. 0,1340 ha      przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy izagopsodarowania terenu. 
 •     INFORMACJA

  Burmistrz Libiąża informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 na  tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.libiaz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od 17.09.2014 r. do  08.10.2014 r. zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w  Libiążu, obręb Libiąż Mały przeznaczonych do:

  1.      sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonych działkami nr 1410/11 o pow. 0,0154 ha przy
          ul.  Wiosennej; 2154/9 o pow. 0,0099 ha przy ul. Obieżowej; 3591/27 o pow. 0,0107 ha przy
          ul.  Generała Sikorskiego, 1570/7 o pow. 0,0005  ha w rejonie ul. Leśnej,

  2.      sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonych działkami nr 1919/19
          o  pow. 0,0326 ha przy ul.  Generała Sikorskiego; 5717/14 o pow. 0,0657 ha, 5717/15
          o  pow.  0,0569 ha; 5717/16 o pow. 0,0568 ha; 5717/17 o pow. 0,0721 ha przy Al. Jana Pawła II,

  3.      oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonych działkami
          nr  2731/4 o pow. 0,0022  ha przy ul. Urzędniczej,

  4.      oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej oznaczonych działkami nr 2731/64 o pow.
          0,0022  ha przy ul. Urzędniczej; 765/13 o pow. 0,0400 ha przy ul. Krętej; 4738/4 o pow. 0,0200 ha
          przy ul. Orzechowej.

  Informacja o wykazach opublikowana została również w dniu 17.09.2014 r. w tygodniku „Przełom”.

   

 

 

Załączniki

Słowackiego 1.jpg »

Słowackiego 1b.jpg »

Słowackiego 1a.jpg »

JP.jpg »

Orzeszkowa2.jpg »

Orzeszkowa1.jpg »

Rouvroy.pdf »

rouvroy.jpeg »

kaliska3.jpg »

kaliska2.jpg »

kaliska1.jpg »

Kaliska.pdf »

 
powrót

© 2008-2014 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.