PL EN IT FR

www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/74BAB602-0863-4F04-AD55-A2C76A085E8F/1136306/Ogloszenieoprzetargu.pdf 

 

Informacje i ogłoszenia wydziału AGGN

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane Gminy Libiąż mogące być przedmiotem zbycia

(tel. 32/6249215, 6249228, e-mail: aggn@libiaz.pl)

 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1,  w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 11, tel. 326249228/6249215, mail aggn@libiaz.pl).

Ogłoszenia o przetargach są  wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Libiążu i na terenei gminy, opublikowane na stronie  internetowej www.libiaz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszeń również w prasie lokalnej.

   

 

 • Nieruchomość położona w Libiążu, przy ul. Chrzanowskiej (droga wojewódzka nr 933) oznaczona działką nr 1565/48 o pow. 0,4357 ha.

 

 

 • Nieruchomość gruntowa położona w Żarkach, przy ul. Daszyńskiego oznaczona działką nr 1099/19 o pow. 0,0799 ha stanowi własność Gminy Libiąż. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

 

 

 • Nieruchomośc gruntowa położona w Żarkach, przy ul. Poprzecznej/Daszyńskiego oznaczona działką nr 1099/20 o pow. 0,0800 ha   stanowi własność Gminy Libiąż. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.   Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznego. 

       

 • Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 3775/9 o pow. 0,1262 ha położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Mieszka I stanowiąca własność Gminy Libiąż, wpisana w księdze wieczystej KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie.  Burmistrz Libiąża  ustalił  dla niej decyzją warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 

     

 • Nieruchomość gruntowa oznaczona działką   nr 3775/11 o pow. 0,1368 ha, położoną w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Spokojnej stanowiąca własność Gminy Libiąż, objęta księgą wieczystą KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Burmistrz Libiąża  ustalił  dla niej decyzją warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.  Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustanego nieograniczonego. Zobacz    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i ujmuje w sobie naleŜny podatek VAT 23%, w kwocie 16 829,27 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 27/100).  Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w LibiąŜu, przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze - pokój 112. 7. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do 7 czerwca 2017 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 13 500,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiązu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaŜ dz. nr 3775/11”. Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto.

 

     

 • Nieruchomość położona w Żarkach, przy ul. Kaliskiej nr 4236/6 o pow. 0,1308 ha wraz z udziałem 1/2 cz. w działce nr 4236/5 o pow. 0,0188 ha -   przeznaczone zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego niegraniczonego. Zobacz    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65 529,48 zł i ujmuje w sobie nalezny podatek VAT 23%.  Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca   2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiązu, przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze - pokój 112.  W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do 3 lipca 2017 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 13 105,90 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaz dz. nr 4236/6 z udz. w dz. nr 4236/5”. Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto.

 

 • Nieruchomość położona w Żarkach przy ul. Kaliskiej nr 4236/4 o pow. 0,1296 ha wraz z udziałem 1/2 cz. w działce nr 4236/5 o pow. 0,0188 ha   - przeznaczone zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.   Zobacz    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 64 968,60 zł i ujmuje w sobie należny podatek VAT 23%.  Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu , przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze - pokój 112. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do 26 czerwca 2017 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 13 105,90 zł na konto Urzędu Miejskiego w LibiąŜu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaz dz. nr ....”. Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto.
 •      

   


 • Nieruchomości położone w Libiążu, obręb Libiąż Wielki   przy ul. Wilczej przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Działki są  niezabudowane, nieuzbrojone, za wyjątkiem działki nr 3779/20, po której, wzdłuż południowej granicy przebiega kablowe przyłącze elektroenergetyczne nN. Przyłącze to przebiega również po działce nr 3779/25. Istnieje zatem możliwość przyłączenia działek do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej. Dla  proponowanych do  sprzedaży działek istnieją techniczne możliwości  podłączenia do sieci gazowej, w oparciu o  gazociąg średnioprężny Ø 63 PE w ul. Wilczej, przy czym istnieje konieczność jego rozbudowy i  budowy przyłączy gazu. RPWiK Spółka z o. o zapewniła ww. działkom przyłączenie do sieci wodociągowej i dostawę wody. Sieć  wodociągowa przebiega po działce nr 3779/25. W rejonie ww. działek nie ma sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.   Każda z działek przeznaczonych do sprzedaży ma regularny kształt zbliżony do prostokąta. Część  z  nich jest zadrzewiona.  Dostęp działek do drogi publicznej – ul. Wilczej zostanie zagwarantowany każdoczesnemu ich właścicielowi poprzez gminną drogę wewnętrzną (działka nr 3779/25) i odpowiednie służebności.    Służebnością gruntową obciążone zostaną działki nr: 3779/25 (całą jej długością i szerokością) wpisaną w księdze wieczystej Nr KR1C/00086537/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz fragmentem działek nr 3779/24 (pow. służebności – 0,0088 ha), 37791/1 (pow. służebności – 0,0030 ha) zapisanych w księdze wieczystej Nr KR1C/00039992/4 Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz 948/14 (pow. służebności 0,0092 ha) zapisanej w księdze wieczystej Nr KR1C/00092143/7 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Działki te są w części urządzone i umożliwiają faktyczny dostęp do drogi publicznej działkom przeznaczonym do sprzedaży. Służebności te zostaną ustanowione  nieodpłatnie przy akcie notarialnym umowy sprzedaży proponowanych w  tabeli działek.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z  decyzją o warunkach zabudowy działki te przeznaczone zostały pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Libiąż” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu Nr  IV/30/98 z  dnia 30.12.1998 r. nieruchomości położone są na terenie rozwoju funkcji gospodarczych Pp wymagających dużych i  wydzielonych terenów oraz PM, w powiązaniu  z mieszkalnictwem – przedsiębiorstwa rodzinne.  Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w  prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Libiążu (na tablicach ogłoszeń), a  także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w  Libiążu www.libiaz.pl;BIP.  

 

 

 • Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/14 o pow. 0,2460 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6 o pow. 0,1340 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki 3791/14 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.  Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie   do  partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działce nr 1886/6. 

   

     

 • Nieruchoimość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/15 o pow. 0,2438 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz po 1/5 cz. udziałów w dz. 3791/10  o pow.0,0300 ha i 3791/12  o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego   nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki 3791/15 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.    Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  partcypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

 

 • Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/16 o pow. 0,2415 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10  o pow.0,0300 ha i 3791/12  o pow. 0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Na terenie działki nr 3791/16 zlokalizowany jest słup energetyczny i przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Linia energetyczna proponowana jest do przebudowy, w wyniku której: zlikwidowany zostanie słup SN, zabudowany zostanie w granicy ww. działki 3791/18 słup ŚN i poprowadzona zostanie wzdłuż zachodniej granicy tej działki   linia kablowa SN, zgodnie z treścią służebności opisanej w księdze wieczystej KR1C/00053869/7. Droga dojazdowa do działki 3791/16 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.    Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  parcytypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

 

 • Nieruchomośc położona w Libiążu, obręb Libiąż   Wielki przy ul. Krakowskiej, oznaczona działką nr 3791/17 o pow. 0,2826 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w dz. 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz  udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10  o pow. 0,0300 ha i 3791/12  o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki 3791/17 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.    Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

 

 • Nieruchomośc położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/18 o pow. 0,2872 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w dz. 1886/6 o pow.0,1340 ha oraz udziałach po 1/5 cz. w działkach nr 3791/10 o pow.0,0300 ha i nr 3791/12 o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Jest niezabudowana, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia działek do sieci wodociągowej. Na terenie działki nr 3791/18 zlokalizowany jest słup energetyczny i przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Linia energetyczna proponowana jest do przebudowy, w wyniku której: zlikwidowany zostanie słup SN, zabudowany zostanie w granicy ww. działki słup ŚN i poprowadzona zostanie wzdłuż granicy zachodniej działki linia kablowa SN, zgodnie z treścią służebności opisanej w księdze wieczystej KR1C/00053869/7. Droga dojazdowa do działki 3791/18 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12.

 

 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Orzeszkowej o pow. 0,1793 ha  przeznaczona zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Połowa działki, od strony drogi publicznej  zajęta jest przez słupy energetyczne ŚN i nN. W części tej można lokalizować zabudowania gospodarczo-garażowe. Pozostała częśc działki  możliwa pod lokalizację budynku mieszkalnego. 

 

 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Wspólnej  oznaczona działką nr 5741/1 o pow. 0,1091 ha z    i nr 614 o pow. 0,1111 ha  stanowiącej dojazd  przeznaczona jest zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.   Zobacz  Cena nieruchomości obejmujących działki nr 5741/1 i 614 o łącznej powierzchni 0,2202 ha wynosi 110 283,73 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 73/100) i ujmuje w sobie należny podatek VAT 23 %, jakim opodatkowana jest sprzedaż działki nr 5741/1.

     

 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Wspólnej  oznaczona  działką nr  5741/3 o pow. 0,0947 ha wraz z udziałem 2/3 cz. w działce nr 5741/2 o pow. 0,0411 ha przeznaczona jest zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.   Zobacz  Cena nieruchomości oznaczonej działką nr 5741/3 o pow. 0,0947 ha wraz z udziałem 2/3 cz. w działce nr 5741/2 o pow. 0,0411 ha wynosi 94 710,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć złotych 00/100) i ujmuje w sobie należny podatek VAT 23%. T

         

 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Trylogii oznaczona działką nr 2475/38  o pow. 0,1663  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

   

 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/3 o pow. 0,1092  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

   

 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/4 o pow. 0,1832  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

   

 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/2 o pow. 0,1098  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

                 

 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/11 o pow. 0,1186  ha  wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

   

 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/13 o pow. 0,1405  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/14 o pow. 0,1201  ha wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

   

 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej/Dragonów oznaczona działką nr  582/15 o pow. 0,1608  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

   

 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Dragonów oznaczona działką nr  582/17 o pow. 0,1217  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.     

   

 

 

Załączniki

JP.jpg »

Orzeszkowa2.jpg »

Orzeszkowa1.jpg »

kaliska3.jpg »

kaliska2.jpg »

kaliska1.jpg »

Kaliska.pdf »

 
powrót

© 2008-2017 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.
repliki zegark¨Žw opinie repliki zegark¨Žw edox repliki rolex repliki zegark¨Žw edox