PL EN IT FR
Informacja dla mieszkańców - obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

Zgodnie z zapisami aktu prawa miejscowego Uchwały Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 16 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Libiąż w § 4 zostały określone obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:


1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności:
1) nie pozostawiania ich bez dozoru na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, w tym na klatkach schodowych, chodnikach, ulicach, placach, zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych,
2) dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia,
3) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia, oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy
lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia
lub życia ludzi,
4) prowadzenia psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu – na uwięzi
i w kagańcu.


2. Dopuszcza się zwolnienie psa z uwięzi w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, wyłącznie w sytuacji, gdy pies ma nałożony kaganiec, a jego właściciel lub opiekun sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, co oznacza, że pies reaguje w każdej sytuacji na komendę właściciela lub opiekuna.


3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności z terenu ulic, chodników, parków, skwerów, zieleńców, placów. Obowiązek nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
Do tutejszego Urzędu jak również do Policji i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, napływają liczne interwencje mieszkańców o wałęsających się psach, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób znajdujących się w miejscach publicznych, w szczególności dla dzieci. Wielokrotnie z obserwacji wynika, że nie są to zwierzęta bezdomne – są zadbane, mające obroże, czyli posiadające właścicieli. Takie „bezdomne psy”, to zwierzęta głównie nie dopilnowane przez właściciela (opiekuna).


W przypadku, gdy znany jest właściciel (opiekun) wałęsającego się psa, należy o tym fakcie poinformować Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela (opiekuna) zwierzęcia.


W okresach godowych zwierząt, niejednokrotnie całe watahy psów potrafią przemieszczać się w miejscach publicznych, a w szczególności przy nieruchomościach, na terenie której przebywa suka. Sytuacje takie trwają nawet kilkanaście dni i stwarzają zagrożenie. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy „moje zwierzę” jest odpowiednio zabezpieczone na posesji.

W przypadku pojawienia się zagrożenia ze strony psów agresywnych oraz potwierdzonej bezdomności zwierzęcia, o tym fakcie należy niezwłocznie powiadomić Urząd Miejski w Libiążu (w godzinach pracy) czy Policję. Wówczas ze strony Urzędu podejmowane są interwencje wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do Schroniska.

 

Gmina Libiąż, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt sprawuje opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz podejmuje działania zapobiegania bezdomności zwierząt m.in. poprzez wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Libiąż wraz z umieszczeniem zwierzęcia w schronisku, zapewnienie opieki weterynaryjnej. Z tego tytułu gmina ponosi koszty. Dlatego apeluje się o zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia jak również rozwagi wobec podejmowanych interwencji. Niejednokrotnie nadgorliwe potraktowanie zwierzęcia jako „bezdomne”, powoduje konieczność oddania zwierzęcia do schroniska, gdzie nie zawsze może pojawić się wola jego adopcji.


Jednocześnie informuje się, że wolno żyjące koty, które nie będą kierowane do schroniska, będą odławiane i poddawane zabiegowi sterylizacji lub kastracji i wypuszczane na wolność w miejscu, w którym wcześniej przebywały. Oznacza to, że w przypadku, gdy kot zostanie przygarnięty, takie zabiegi nie będą wykonywane.


Wobec powyższego:
- Każdy właściciel (opiekun) zwierzęcia winien przestrzegać i respektować swoje obowiązki!
- Utrzymywanie zwierząt domowych nie może być ze szkodą dla innych osób!
- Apelujemy o czujność w każdym przypadku ludzkiej bezmyślności i nieodpowiedzialności, bacząc na wrażliwość na cierpienie zwierząt.

 


 

   
© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.