PL EN IT FR
Rekrutacja do szkół i przedszkoli w Gminie Libiąż w roku szkolnym 2019/2020

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2013-2016 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci trzyletnie, czteroletnie, pięcioletnie (urodzone w latach 2014-2016) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola składają na rok szkolny 2019/2020 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Przedstawione poniżej kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego dotyczą wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do przedszkola. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone jest przez przedszkole, które dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodzica. Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola (zobacz)

 

Z dniem 1 września 2019 r. otwarte zostanie Przedszkole Samorządowe nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, przy ulicy Ignacego Paderewskiego 2. Wnioski o przyjęcie do przedszkola można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, ul. Ignacego Paderewskiego 2 w godzinach od 7:00 do godz. 15:00.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa  Zarządzenie Nr 0050.32.VIII.2019 Burmistrza Libiąża z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż.
 

 

 

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Libiąż.


Rodzice dzieci zamieszkałych poza gminą Libiąż mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola, jeżeli po postępowaniu rekrutacyjnym przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

 

W przypadku gdy liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Libiąż jest większa niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli określa:

Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż.

 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Do klasy I przyjmowane są dzieci 7-letnie (urodzone w 2012 roku) objęte obowiązkiem szkolnym. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć także dziecko 6-letnie (urodzone w 2013 roku) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa:
Zarządzenie Nr 0050.31.VIII.2019 Burmistrza Libiąża z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż.
 

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych określa:
Uchwała XXVI/170/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

   
© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.