PL EN IT FR
Projekt "Aktywność społeczno - zawodowa w Gminie Libiąż - II"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu pozyskał środki europejskie na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Aktywność społeczno-zawodowa w Gminie Libiąż - II”.

Projekt zajął wysokie, piąte miejsce na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

 
Całkowita wartość projektu wynosi 899 261,55 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 764 372,31 zł. Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
 
Projekt skierowany jest do 48 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,  korzystających z pomocy  społecznej  tut. OPS. W ramach projektu każdy z uczestników zostanie objęty kompleksowym wsparciem poprzez realizację usług aktywnej integracji tj. pracy socjalnej, warsztatów w Klubie Integracji Społecznej, szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz innych wynikających z Indywidualnej Diagnozy Potrzeb.
 
   
© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.