PL EN IT FR
Informacja Burmistrza Libiąża

Informacja o wynikach konsultacji  w sprawie zmiany nazw ulic w Libiążu i Żarkach w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2016, poz. 744).

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia  27 czerwca 2016 r. podaję do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulic w gminie Libiąż w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 
W terminie od 12.07.2017 r. do 21.07.2017 r. wpłynęło 227 ankiet, 10 z nich nie spełniało warunków formalnych lub merytorycznych
 
Wyniki konsultacji przedstawiają się następująco:
 
• ulica 9 Maja w Libiążu:
Propozycje nowej nazwy: Wynik głosowania:
- 9 Maja 1950 za – 48
- 8 Maja za – 37
- rtm. Witolda Pileckiego za – 84
 
• ulica 25 Stycznia w Libiążu: 
Propozycje   nowej nazwy: Wynik głosowania: 
- 25 Stycznia 1831 za – 58
- Danuty Siedzikówny ps. INKA za – 92
 
• ulica Wincentego Pstrowskiego w Żarkach:
Propozycje nowej nazwy: Wynik głosowania: 
- Stanisława Wyspiańskiego za – 56
- księdza Jana Mroza za – 127 
 
W związku z powyższym projekty uchwał w sprawie zmiany: 
nazwy ulicy 9 Maja na ul. rtm. Witolda Pileckiego; 
nazwy ulicy 25 stycznia na ul. Danuty Siedzikówny ps. INKA
nazwy ulicy Wincentego Pstrowskiego na ul. księdza Jana Mroza
zostaną przedłożone radzie do podjęcia na najbliższej sesji rady miejskiej. 
Zmienione nazwy ulic obowiązywać powinny od 2 września br. 
 
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Libiążu (www.libiaz.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Libiążu,   na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Libiąż oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Libiążu.
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.